LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hà N?i

3rd, Naforimex Tower, 19 Bà Tri?u, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i, Vi?t Nam
VP N?i Bài:  P.303, Tòa nhà H?ng Liên, Sân bay N?i Bài, Hà N?i
Tel: +84 (0) 4 3686 39 39 | Fax: +84 (0) 4 3938 75 86

H?i Phòng
Phòng 319, T?ng 3, Th?ng L?i Building, 3 Lê Thánh Tông , qu?n Ngô Quy?n, Thành Ph? H?i Phòng, H?i Phòng, Vi?t Nam
Tel: +84 (0)  4 3686 39 39       | Fax: +84(0)31 3979930

Hà T?nh
KCN V?ng Áng, K? Anh, Hà T?nh
Tell: +84 (0) 39 3868 839  | Fax: +84 (0) 39 3868 819

?à N?ng
T?ng 1, Tòa nhà ICT, s? 02 Quang Trung, Ph??ng H?i Châu 1, Qu?n H?i Châu, TP ?à N?ng
Tel: +84 (0) 511 3 888 539  | Fax: +84 (0) 511 3 888 540

TP H? Chí Minh
T?ng 1, Tòa nhà Rosana, 60 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 1, TP H? Chí Minh, Vi?t Nam
Tel: +84 (0) 8 222 164 39  I Fax: +84 (0) 222 164 19 

Email: info@danalogistics.vn
Skype/YM/MSN: danalogistics
Hotline: +84 919 831 939

Unknown alias 'ho_tro_truc_tuyen'
Unknown alias 'ho_tro_truc_tuyen'
 
HÃNG VẬN CHUYỂN
T? v?n
Ph??ng ph
Ph??ng ph
1 - G?i hàng nguyên container (FCL - Full container load)
- Các hãng tàu ch? ??nh ngh?a thu?t ng? FCL nh? sau:
- FCL là x?p hàng nguyên container, ng??i g?i hàng và ng??i nh?n hàng ch?u trách nhi?m ?óng gói hàng và d? hàng kh?i container. Khi ng??i g?i hàng có kh?i l??ng hàng ??ng nh?t ?? ?? ch?a ??y m?t container ho?c nhi?u container, ng??i ta thuê m?t ho?c nhi?u container ?? g?i hàng.
Theo cách g?i FCL/ FCL, trách nhi?m v? giao nh?n, b?c d? và các chi phí khác ???c phân chia nh? sau:
a) Trách nhi?m c?a ng??i g?i hàng (Shipper)
Ng??i g?i hàng FCL s? có trách nhi?m:
    +Thuê và v?n chuy?n container r?ng v? kho ho?c n?i ch?a hàng c?a mình ?? ?óng hàng.
    + Ðóng hàng vào container k? c? vi?c ch?t x?p, chèn lót hàng trong container.
    +  Ðánh mã ký hi?u hàng và ký hi?u chuyên ch?.
    + Làm th? t?c h?i quan và niêm phong k?p chì theo quy ch? xu?t kh?u.
    + V?n chuy?n và giaocontainer cho ng??i chuyên ch? t?i bãi container (CY), ??ng th?i nh?n v?n ??n do ng??i chuyên ch? c?p.
    + Ch?u các chi phí liên quan ??n các thao tác nói trên.
- Vi?c ?óng hàng vào container c?ng có th? ti?n hành t?i tr?m ?óng hàng ho?c bãi container c?a ng??i chuyên ch?. Ng??i g?i hàng ph?i v?n chuy?n hàng hóa c?a mình ra bãi container và ?óng hàng vào container.
b) Trách nhi?m c?a ng??i chuyên ch? ( Carrier).
Ng??i chuyên ch? có nh?ng trách nhi?m sau:
   +  Phát hành v?n ??n cho ng??i g?i hàng.
    + Qu?n lý, ch?m sóc, g?i hàng hóa ch?t x?p trong container t? khi nh?n container t?i bãi container (container yard) c?ng g?i cho ??n khi giao hàng cho ng??i nh?n t?i bãi container c?ng ?ích.
    + B?c container t? bãi container c?ng g?i xu?ng tàu ?? chuyên ch?, k? c? vi?c ch?t x?p container lên tàu.
    + D? container kh?i tàu lên bãi container c?ng ?ích.
    + Giao container cho ng??i nh?n có v?n ??n h?p l? t?i bãi container.
    + Ch?u m?i chi phí v? thao tác nói trên.
c) Trách nhi?m c?a ng??i nh?n ch? hàng
Ng??i nh?n ch? hàng ? c?ng ?ích có trách nhi?m:
    + Thu x?p gi?y t? nh?p kh?u và làm th? t?c h?i quan cho lô hàng.
    + Xu?t trình v?n ??n (B/L) h?p l? v?i ng??i chuyên ch? ?? nh?n hàng t?i bãi container.
    + V?n chuy?n container v? kho bãi c?a mình, nhanh chóng rút hàng và hoàn tr? container r?ng cho ng??i chuyên ch? (ho?c công ty cho thuê container).
    + Ch?u m?i chi phí liên quan ??n thao tác k? trên, k? c? chi phí chuyên ch? container ?i v? bãi ch?a container
2 - G?i hàng l? (Less than container load)
- LCL là nh?ng lô hàng ?óng chung trong m?t container mà ng??i gom hàng (ng??i chuyên ch? ho?c ng??i giao nh?n) ph?i ch?u trách nhi?m ?óng hàng và d? hàng vào - ra container. Khi g?i hàng, n?u hàng không ?? ?? ?óng nguyên m?t container, ch? hàng có th? g?i hàng theo ph??ng pháp hàng l?.
- Ng??i kinh doanh chuyên ch? hàng l? g?i là ng??i gom hàng (consolidator) s? t?p h?p nh?ng lô hàng l? c?a nhi?u ch?, ti?n hành s?p x?p, phân lo?i, k?t h?p các lô hàng l? ?óng vào container, niêm phong k?p chì theo quy ch? xu?t kh?u và làm th? t?c h?i quan, b?c container t? bãi ch?a c?ng g?i xu?ng tàu ch? ?i, d? container lên bãi ch?a c?ng ?ích và giao cho ng??i nh?n hàng l?.
a) Trách nhi?m c?a ng??i g?i hàng.
   +  V?n chuy?n hàng hóa t? n?i ch?a hàng c?a mình trong n?i ??a ??n giao cho ng??i nh?n hàng t?i tr?m ?óng container (CFS - Container Freight Station) c?a ng??i gom hàng và ch?u chi phí này.
    + Chuy?n cho ng??i gom hàng nh?ng ch?ng t? c?n thi?t liên quan ??n hàng hóa, v?n t?i và quy ch? th? t?c h?i quan.
    + Nh?n v?n ??n c?a ng??i gom hàng (Bill of Lading) và tr? c??c hàng l?.
b) Trách nhi?m ng??i chuyên ch?.
Ng?òi chuyên ch? hàng l? có th? là ng??i chuyên ch? th?c - t?c là các hãng tàu và c?ng có th? là ng??i ??ng ra t? ch?c vi?c chuyên ch? nh?ng không có tàu.
    + Ng??i chuyên ch? th?c:
    + Là ng??i kinh doanh chuyên ch? hàng hóa l? trên danh ngh?a ng??i gom hàng. H? có trách nhi?m ti?n hành nghi?p v? chuyên ch? hàng l? rnh? ?ã nói ? trên, ký phát v?n ??n th?c (LCL/LCL) cho ng??i g?i hàng, b?c container xu?ng tàu, v?n chuy?n ??n c?ng ?ích, d? container ra kh?i tàu, v?n chuy?n ??n bãi tr? hàng và giao hàng l? cho ng??i nh?n hàng theo v?n ??n mà mình ?ã ký phát ? c?ng ?i.
    + Ng??i t? ch?c chuyên ch? hàng l?.
    + Là ng??i ??ng ra t? ch?c chuyên ch? hàng l?, th??ng do các công ty giao nh?n ??ng ra kinh doanh trên danh ngh?a ng??i gom hàng. Nh? v?y trên danh ngh?a, h? chính là ng??i chuyên ch? ch? không ph?i là ng??i ??i lý (Agent). H? ch?u trách nhi?m su?t quá trình v?n chuy?n hàng t? khi nh?n hàng l? t?i c?ng g?i cho ??n khi giao hàng xong t?i c?ng ?ích. V?n ??n ng??i gom hàng (House Bill of Lading). Nh?ng h? không có ph??ng ti?n v?n t?i ?? t? kinh doanh chuyên ch? vì v?y ng??i gom hàng ph?i thuê tàu c?a ng??i chuyên ch? th?c t? ?? ch? các lô hàng l? ?ã x?p trong container và niêm phong, k?p chì.
- Quan h? gi?a ng??i gom hàng lúc này là quan h? gi?a ng??i thuê tàu và ng??i chuyên ch?.
Ng??i chuyên ch? th?c b?c container lên tàu, ký phát v?n ??n cho ng??i gom hàng (V?n ??n ch? - Master Ocean of Bill Lading), v?n ??n c?ng ?ích, d? container, v?n chuy?n ??n bãi container và giao cho ??i lý ho?c ??i di?n c?a ng??i gom hàng ? c?ng ?ích.
c) Trách nh?m c?a ng??i nh?n hàng l?
    + Thu x?p gi?y phép nh?p kh?u và làm th? t?c h?i quan cho lô hàng.
    + Xu?t trình v?n ??n h?p l? v?i ng??i gom hàng ho?c ??i di?n c?a ng??i gom hàng ?? nh?n hàng t?i bãi tr? hàng ? c?ng ?ích.
   +  Nhanh chóng nh?n hàng t?i tr?m tr? hàng (CFS)
3 - G?i hàng k?t h?p (FCL/LCL - LCL/FCL)
Ph??ng pháp g?i hàng này là s? k?t h?p c?a ph??ng pháp FCL và LCL. Tu? theo ?i?u ki?n c? th?, ch? hàng có th? tho? thu?n v?i ng??i chuyên ch? ?? áp d?ng ph??ng pháp g?i hàng k?t h?p. Ph??ng pháp g?i hàng k?t h?p có th? là:
- G?i nguyên, giao l? (FCL/LCL)
- G?i l?, giao nguyên (LCL/FCL)
Khi giao hàng b?ng ph??ng pháp k?t h?p, trách nhi?m c?a ch? hàng và ng??i chuyên ch? c?ng có s? thay ??i phù h?p. Ví d?: G?i nguyên, giao l? (FCL/LCL) thì trách nhi?m c?a ch? g?i và ng??i chuyên ch? khi g?i nh? là ph??ng pháp g?i nguyên nh?ng khi nh?n, trách nhi?m c?a ch? nh?n và ng??i chuyên ch? nh? ph??ng pháp g?i hàng l?.
 
( Theo http://www.vietforward.com )

Các bài viết khác
» Quy tr ( 26/06/2012 )
» Quy tr ( 26/06/2012 )
» C ( 26/06/2012 )
» Ph? ph ( 26/06/2012 )
» Th? t?c x ( 26/06/2012 )
» Nh?ng sai s ( 26/06/2012 )
» Quy tr ( 26/06/2012 )