LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hà N?i

3rd, Naforimex Tower, 19 Bà Tri?u, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i, Vi?t Nam
VP N?i Bài:  P.303, Tòa nhà H?ng Liên, Sân bay N?i Bài, Hà N?i
Tel: +84 (0) 4 3686 39 39 | Fax: +84 (0) 4 3938 75 86

H?i Phòng
Phòng 319, T?ng 3, Th?ng L?i Building, 3 Lê Thánh Tông , qu?n Ngô Quy?n, Thành Ph? H?i Phòng, H?i Phòng, Vi?t Nam
Tel: +84 (0)  4 3686 39 39       | Fax: +84(0)31 3979930

Hà T?nh
KCN V?ng Áng, K? Anh, Hà T?nh
Tell: +84 (0) 39 3868 839  | Fax: +84 (0) 39 3868 819

?à N?ng
T?ng 1, Tòa nhà ICT, s? 02 Quang Trung, Ph??ng H?i Châu 1, Qu?n H?i Châu, TP ?à N?ng
Tel: +84 (0) 511 3 888 539  | Fax: +84 (0) 511 3 888 540

TP H? Chí Minh
T?ng 1, Tòa nhà Rosana, 60 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 1, TP H? Chí Minh, Vi?t Nam
Tel: +84 (0) 8 222 164 39  I Fax: +84 (0) 222 164 19 

Email: info@danalogistics.vn
Skype/YM/MSN: danalogistics
Hotline: +84 919 831 939

Unknown alias 'ho_tro_truc_tuyen'
Unknown alias 'ho_tro_truc_tuyen'
 
HÃNG VẬN CHUYỂN
T? v?n
C/O (Certificate of Origin) l
Kh
 1. KHÁI NI?M : GI?Y CH?NG NH?N XU?T X? HÀNG HOÁ (C/O – CERTIFICATE OF ORIGIN)
- Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? hàng hóa là v?n b?n do t? ch?c có th?m quy?n thu?c qu?c gia ho?c vùng lãnh th? xu?t kh?u hàng hóa c?p d?a trên nh?ng qui ??nh và yêu c?u liên quan v? xu?t x?, ch? rõ ngu?n g?c xu?t x? c?a hàng hóa.
- C/O ph?i ch? rõ ngu?n g?c xu?t x? hàng hoá: Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? thì ph?i th? hi?n ???c n?i dung xu?t x? c?a hàng hoá, xu?t x? ?ó ph?i ???c xác ??nh theo m?t Qui t?c xu?t x? c? th?.

2. M?C DÍCH C?A C/O:
- ?u ?ãi thu? quan : xác ??nh ???c xu?t x? c?a hàng hóa khi?n có th? phân bi?t ?âu là hàng nh?p kh?u ???c h??ng ?u ?ãi ?? áp d?ng ch? ?? ?u ?ãi theo các th?a thu?n th??ng m?i ?ã ???c ký k?t gi?a các qu?c gia.
- Áp d?ng thu? ch?ng phá giá và tr? giá : Trong các tr??ng h?p khi hàng hóa c?a m?t n??c ???c phá giá t?i th? tr??ng n??c khác, vi?c xác ??nh ???c xu?t x? khi?n các hành ??ng ch?ng phá giá và vi?c áp d?ng thu? ch?ng tr? giá tr? nên kh? thi.
- Th?ng kê th??ng m?i và duy trì h? th?ng h?n ng?ch : Vi?c xác ??nh xu?t x? khi?n vi?c biên so?n các s? li?u th?ng kê th??ng m?i ??i v?i m?t n??c ho?c ??i v?i m?t khu v?c d? dàng h?n. Trên c? s? ?ó các c? quan th??ng m?i m?i có th? duy trì h? th?ng h?n ng?ch.
- Xúc ti?n th??ng m?i. 

3. ??C ?I?M C?A C/O:
Xu?t phát t? m?c ?ích c?a Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? nêu trên mà Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? hàng hoá (C/O) có ??c ?i?m:
- C/O ???c c?p cho lô hàng xu?t kh?u, nh?p kh?u c? th?: t?c là C/O ch? ???c c?p cho hàng hoá tham gia vào l?u thông qu?c t? và ?ã ???c ??c ??nh xu?t kh?u t?i n??c nh?p kh?u, khi ?ã có các thông tin v? ng??i g?i hàng, ng??i nh?n hàng, thông tin v? ?óng gói hàng hoá, s? l??ng, tr?ng l??ng, tr? giá, n?i x?p hàng, n?i d? hàng, th?m chí thông tin v? ph??ng ti?n v?n t?i. Xét theo thông l? qu?c t?, C/O có th? ???c c?p tr??c ho?c sau ngày giao hàng (ngày x?p hàng lên tàu) nh?ng vi?c c?p tr??c này v?n ph?i ph?n ánh ???c lô hàng xu?t kh?u c? th?. Tr??ng h?p c?p tr??c th??ng x?y ra khi lô hàng ?ang trong quá trình làm th? t?c h?i quan ?? xu?t kh?u ho?c ?ã làm th? t?c h?i quan, ch? xu?t kh?u.
- C/O ch?ng nh?n xu?t x? hàng hóa ???c xác ??nh theo m?t qui t?c xu?t x? c? th? và Qui t?c này ph?i ???c n??c nh?p kh?u ch?p nh?n và th?a nh?n: C/O ch? có ý ngh?a khi ???c c?p theo m?t qui t?c xu?t x? c? th? mà n??c nh?p kh?u ch?p nh?n. Qui t?c xu?t x? áp d?ng có th? là các qui t?c xu?t x? c?a n??c nh?p kh?u ho?c c?a n??c c?p C/O (n?u n??c nh?p kh?u không có yêu c?u nào khác). C/O ???c c?p theo qui t?c xu?t x? nào thì ???c h??ng các ?u ?ãi t??ng ?ng (n?u có) khi nh?p kh?u vào n??c nh?p kh?u dành cho các ?u ?ãi ?ó. ?? ph?n ánh C/O ???c c?p theo qui t?c xu?t x? nào thì thông th??ng các C/O ???c qui ??nh v? tên hay lo?i m?u c? th?.

4. CÁC N?I DUNG C? B?N C?A C/O
Xu?t phát t? m?c ?ích, ??c ?i?m c?a C/O mà n?i dung c? b?n c?a C/O ph?i th? hi?n ???c các n?i dung
- Lo?i m?u C/O: nh?m th? hi?n C/O ???c c?p theo m?t Qui t?c xu?t x? c? th? t??ng ?ng 
- Tên, ??a ch? ng??i xu?t kh?u, nh?p kh?u 
- Tiêu chí v? v?n t?i (tên ph??ng ti?n v?n t?i, c?ng, ??a ?i?m x?p hàng/ d? hàng, v?n t?i ??n…) 
- Tiêu chí v? hàng hoá (tên hàng, bao bì, nhãn mác ?óng gói hàng hoá, tr?ng l??ng, s? l??ng, giá tr?…) 
- Tiêu chí v? xu?t x? hàng hoá (tiêu chí xác ??nh xu?t x?, n??c xu?t x? hàng hoá) 
- Xác nh?n c?a c? quan có th?m quy?n n??c c?p xu?t kh?u.

5. PHÂN LO?I C/O
- C/O c?p tr?c ti?p: C/O c?p tr?c ti?p b?i n??c xu?t x?, trong ?ó n??c xu?t x? c?ng có th? là n??c xu?t kh?u.
- C/O giáp l?ng (back to back C/O): C/O c?p gián ti?p b?i n??c xu?t kh?u không ph?i là n??c xu?t x?. N??c xu?t kh?u trong tr??ng h?p này g?i là n??c lai x?
V? nguyên t?c, các n??c ch? c?p Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? cho hàng hóa có xu?t x? c?a qu?c gia mình. Tuy nhiên th?c ti?n th??ng m?i cho th?y hàng hóa không ch? ???c xu?t kh?u tr?c ti?p t?i n??c nh?p kh?u cu?i cùng (n?i tiêu th? hàng hóa) mà có th? ???c xu?t kh?u qua các n??c trung gian. Vi?c xu?t hi?n các n??c trung gian có nhi?u nguyên nhân khác nhau, có th? theo m?ng l??i phân ph?i c?a nhà s?n xu?t, ho?c do hàng hóa ???c mua ?i bán l?i qua các n??c trung gian,… ?? t?o thu?n l?i cho các h?at ??ng này, m?t s? n??c có qui ??nh hàng nh?p kh?u vào n??c mình khi xu?t kh?u có th? ???c c?p C/O giáp l?ng trên c? s? C/O g?c c?a n??c xu?t x?.
Theo qui ch? c?p C/O ?u ?ãi hi?n hành c?a Vi?t nam: có m?t s? C/O ?u ?ãi ??c bi?t ???c c?p d??i d?ng C/O giáp l?ng. Khi g?p các C/O giáp l?ng c?p theo qui t?c xu?t x? ?u ?ãi này, c?n ki?m tra ch?t ch? v? các ?i?u ki?n qui ??nh v? v?n chuy?n tr?c ti?p

6. CÁC M?U C/O HI?N ÁP D?NG T?I VI?T NAM
A. C/O c?p theo qui t?c xu?t x? không ?u ?ãi:
+ C/O m?u B (c?p cho hàng XK)
+ C/O cho hàng cà phê (theo qui ??nh c?a T? ch?c cà phê th? gi?i)...
B. C/O c?p theo qui t?c xu?t x? ?u ?ãi:
+ C/O m?u A (c?p cho hàng XK ?i các n??c cho h??ng ?u ?ãi thu? quan ph? c?p GSP)
+ C/O m?u D (th?c hi?n Hi?p ??nh ?u ?ãi thu? quan có hi?u l?c chung CEPT gi?a các n??c ASEAN);
+ C/O m?u E (ASEAN – Trung qu?c);
+ C/O m?u AK (ASEAN – Hàn qu?c);
+ C/O m?u S (VN-Lào; VN-Campuchia)
+ C/O hàng d?t th? công m? ngh? (VN-EU)…
Tuy nhiên vi?c s? d?ng C/O nào cho t?ng lô hàng c? th? và th? t?c c?p C/O ra sao c?ng nh? các gi?y t? c?n thi?t cho vi?c xin c?p C/O thì còn t??ng ??i ph?c t?p và ?ã có không ít tr??ng h?p không th? xin ???c C/O.
( Theo http://www.vietforward.com )
 
Các bài viết khác
» H??ng d?n x ( 29/06/2012 )
» C/O ?u ? ( 28/06/2012 )
» C/O kh ( 28/06/2012 )
» Th? t?c x ( 28/06/2012 )
» C ( 28/06/2012 )
» C ( 26/06/2012 )